Υπεύθυνη Δήλωση EORI

Κατεβάστε την υπεύθυνση δήλωση σε PDF :

  Εγώ ο/η (ονοματεπώνυμο)

  κάτοχος αρ. ταυτότητας/διαβατηρίου

  δηλώνω υπεύθυνα ότι:

  Δεν έχω υποβάλει αίτηση για χορήγηση μοναδικού αριθμού αναγνώρισής (EORI) σε άλλη αρμόδια αρχή της Ελλάδας ή άλλου Κράτους Μέλους/ i have not submit application for EORI number assignment to any other competent authority of Greece or to any other Member State.

  Αναλαμβάνω την υποχρέωση γνωστοποίησης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, οποιοσδήποτε μεταβολής των στοιχείων της εταιρίας /των προσωπικών μου στοιχείο (εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο}/! will inform the competent custom authority for any changes occurred concerning company data/personal data (If it is a natural person),

  Ο ΔΗΛΩΝ / THE DECLARANT

  Το email σας (απαραίτητο)