Αίτηση EORI

Κατεβάστε την αίτηση EORI :

  1. Επωνυμία εταιρίας/Ονοματεπώνυμο προσώπου/Full Name of the person

  2. Διεύθυνση Έδρας/Διεύθυνση Κατοικίας/
  Address of Establishment/Address of Residence

  3. Ημερομηνία Σύστασης/Ημερομηνία Γέννησης/Date of E Establishment/Date of Birth

  4. Νομικός χαρακτήρας/Legal status

  5. Είδος προσώπου (Νομικό, Φυσικό, Ένωση Προσώπων)/ Type of person (Legal, Natural, Association of persons)

  6. Τόπος άσκησης κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων/Location of main place of business

  7. Υπεύθυνος Επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλ., φαξ, e-mail)/Contact person (name, address, phone, fax, e-mail)

  8. Αριθμός ΑΦΜ/VAT number

  9. Κωδικός κύριας οικονομικής δραστηριότητας/
  Principal economic activity code

  9. Κωδικός κύριας οικονομικής δραστηριότητας/
  Principal economic activity code

  10. Συγκατάθεση για την ανακοίνωση:

  α) του αριθμού EORI,
  β) της Επωνυμίας της Εταιρίας/του Ονοματεπωνύμου του Φυσικού Προσώπου και
  γ) της Διεύθυνσης Έδρας της Εταιρίας /Διεύθυνση Κατοικίας του Φυσικού Προσώπου

  Consent to disclosure of the following data:

  a) EORI number
  b) Full name of the person
  c) Address of Establishment/Address of Residence

  11.
  Υπογραφή/Signature

  Επωνυμία

  Ημερομηνία