Πιστοποιητικό καταγωγής

Αίτηση Πιστοποιητικού Καταγωγής

Για την έκδοση Πιστοποιητικών Καταγωγής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΕΒΕΑ ( Ακαδημίας 7 – 106 71 Αθήνα , 4oς όροφος / Αρμόδιοι Υπάλληλοι: κ. Αντώνιος Καβαλίκας, κ. Σταυρούλα Παυλίτινα τηλ. 2103627745, Fax 2103644893 ).

Τα Πιστοποιητικά Καταγωγής χορηγούνται από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια του τόπου που εδρεύουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Είναι απολύτως απαραίτητα, ως αποδεικτικά καταγωγής των εμπορευμάτων στις χώρες εισαγωγής τους.

 

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

  • Για τα μέλη του ΕΒΕΑ: να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Επιμελητήριο.
  • Για τα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών : Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας για το τρέχον έτος.
  • Για μέλη άλλων Επιμελητηρίων που πιθανόν θελήσουν να θεωρήσουν Πιστοποιητικά Καταγωγής στο ΕΒΕΑ, χρειάζεται βεβαίωση ότι είναι μέλη στο αντίστοιχο Επιμελητήριο.

 

ΙΙ. ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Τα έντυπα των Πιστοποιητικών Καταγωγής χορηγούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΒΕΑ.

Είναι σε τρία (3) αντίτυπα (ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), πανομοιότυπα, αλλά διαφορετικού χρώματος.

Συμπληρώνονται από τον εξαγωγέα σε γραφομηχανή ή σε Η/Υ, σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά προτίμηση αγγλικά) και υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας προς θεώρηση ως εξής:

α) Ένα (1) Πρωτότυπο

β) Μία (1) Αίτηση και

γ) Τρία έως τέσσερα (3-4) αντίγραφα, ανάλογα με το αίτημα του ενδιαφερομένου.

– Επισημαίνεται ότι Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταγωγής προβλέπεται μόνο ένα για κάθε        τιμολόγιο εξαγωγής και είναι μονοσέλιδο (όχι δεύτερη σελίδα).

– Δεν πρέπει να έχουν διορθώσεις (σβησμένες λέξεις, διπλογραμμένες κλπ)- Κάθε μεταβολή πρέπει να ελέγχεται και να επικυρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Επιμελητηρίου που το έχει θεωρήσει.

– Την αίτηση υπογράφει και σφραγίζει ο υπεύθυνος της εξαγωγικής επιχείρησης.

 

ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Για εμπόρους-εξαγωγείς απαιτείται:

α) Τιμολόγιο Εξαγωγής

β) Τιμολόγιο Αγοράς των εμπορευμάτων από τις Ελληνικές Βιομηχανίες –

Βιοτεχνίες, ή εμπόρους-εισαγωγείς τους

γ)Τιμολόγιο Εισαγωγής των εμπορευμάτων όταν πρόκειται για επανεξαγωγή

από τον ίδιο τον Εξαγωγέα.

2. Για Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες Εξαγωγείς:

α) Τιμολόγιο Εξαγωγής, απ’ όπου θα φαίνεται ότι το εξαγόμενο εμπόρευμα είναι προϊόν της επιχείρησής τους.

β) Κατά την πρώτη εξαγωγή του έτους κατατίθεται, από τον ενδιαφερόμενο εξαγωγέα, στο αρμόδιο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599, ότι τα προς εξαγωγή προϊόντα είναι ΕΛΛΗΝΙΚΑ και παράγονται από την επιχείρησή του (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ) ή άλλης χώρας όταν τα προϊόντα δεν είναι ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Η Δήλωση αυτή ισχύει για ένα (1) έτος.

Σημείωση: Για την αποφυγή τυχόν ψευδών δηλώσεων και την όσο δυνατόν καλλίτερη διασφάλιση της αξιοπιστίας, τόσο του Επιμελητηρίου όσο και του Έλληνα εξαγωγέα γενικότερα, ζητείται από το αρμόδιο Τμήμα όπως μετά το πέρας της εξαγωγής προσκομιστεί αντίγραφο της σχετικής διασάφισης.

IV. ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Επίσης, από την Υπηρεσία μας θεωρούνται, εκτός των Πιστοποιητικών Καταγωγής, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, Εμπορικά Τιμολόγια Εξαγωγής, καθώς και διάφορα άλλα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά όπως Ποιότητας, Ανάλυσης, Φυτουγείας, Ραδιενέργειας).

Tο έντυπο Αιτήσεως (σε μορφή doc)

V.ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

Για τη θεώρηση των Πιστοποιητικών Καταγωγής καταβάλλεται παράβολο € 10 και για τη θεώρηση Εμπορικών Τιμολογίων ή άλλων Πιστοποιητικών € 5 ανά πρωτότυπο.