Διεθνείς Εμπορικοί Όροι (Incoterms)

Οι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι (Incoterms) είναι οι κωδικοποιημένοι εμπορικοί όροι που έχει θεσπίσει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce) και αφορούν την διακίνηση εμπορευμάτων. Οι εμπορικοί αυτοί όροι έχουν ομαδοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η κάθε ομάδα να προσδιορίζει με σαφήνεια ποιος (ο αγοραστής ή ο πωλητής) είναι υπεύθυνος για την διακίνηση εμπορευμάτων από τον αποστολέα έως τον παραλήπτη καθώς επίσης και ποιος οφείλει να καταβάλει τις δαπάνες που θα προκύψουν. Η κάθε ομάδα όρων περιγράφεται με τρεις λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. EXW, CIF κλπ). Γίνονται ευρέως αποδεκτοί από κυβερνήσεις, τελωνειακές και δικαστικές αρχές αλλά και από τους συναλλασσόμενους επιλογή του κατάλληλου Incoterm για κάθε αγοροπωλησία είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή.

Παρερμηνείες : 

Ο όρος FOB plant / factory / works / place of manufacture που χρησιμοποιείται από τους Αμερικανούς πρέπει στη διεθνή πρακτική να αντικαθίσταται από το EXW (Incoterms 2000), δηλαδή “εκ του εργοταξίου”.

Όροι όπου ο πωλητής θέτει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή στις εγκαταστάσεις του πωλητή:

EXW= Ex Works = ο πωλητής έχει το προϊόν έτοιμο (συσκευασμένο προς μεταφορά) έξω από τις εγκαταστάσεις (εργοστάσιο, αποθήκη) του πωλητή τη συμφωνημένη ημερομηνία και  δεν περιλαμβάνονται κόστη μεταφοράς, ασφάλισης κλπ

Όροι όπου ο πωλητής καλείται να παραδώσει τα εμπορεύματα στον μεταφορέα που θα του υποδείξει ο αγοραστής:

 • FCA= Free Carrier = ελεύθερο στον μεταφορέα.
 • FAS= Free Alongside Ship = ελεύθερο παράπλευρα του πλοίου.
 • FOB = Free On Board = ελεύθερο επί του πλοίου.

Όροι όπου ο πωλητής υποχρεώνεται να συνάψει σύμβαση μεταφοράς, αλλά χωρίς να αναλαμβάνει τον κίνδυνο της απώλειας ή της ζημιάς των εμπορευμάτων ή πρόσθετων εξόδων που ενδέχεται να ανακύψουν μετά την φόρτωση και αποστολή των εμπορευμάτων:

 • CFR= Cost And Freight = αξία και ναύλος.
 • CIF= Cost, Insurance and Freight = αξία, ασφάλεια και ναύλος.
 • CPT= Carriage Paid To =μεταφορά πληρωμένη μέχρι…
 • CIP= Carriage And Insurance Paid To = μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι…

Όροι όπου ο πωλητής αναλαμβάνει το απαιτούμενο κόστος και κινδύνους για την μεταφορά των εμπορευμάτων στη χώρα προορισμού:

 • DAF= Delivered At Frontier = παραδοτέο στα σύνορα…
 • DES= Delivered Ex Ship = παραδοτέο εκ του πλοίου…
 • DEQ= Delivered Ex Quay (Duty Paid) = παραδοτέο εκ της προκυμαίας (δασμός πληρωμένος)…
 • DDU= Delivered Duty Unpaid = παραδοτέο, δασμός απλήρωτος…
 • DDP= Delivered Duty Paid = παραδοτέο, δασμός πληρωμένος…
 • DAP= Delivered At Place = παραδοτέο στο (αναφέρεται ο προορισμός)