ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • ∆ήλωση Μετοικεσίας. Αν δεν υπογράψετε τη σχετική δήλωση ενώπιον των προξενικών αρχών θα πρέπει να επικυρώσει την υπογραφή σας ∆ηµόσιος Συμβολαιογράφος (NOTARY PUBLIC). Η δήλωση μετοικήσεως υποβάλλεται εις διπλούν.
 • Τα διαβατήρια παλαιά και νέα ελληνικά και αλλοδαπά όλων των ενηλίκων μετοικούντων, δεδομένου ότι το δικαίωμα ατέλειας ή μειωμένων δασμών έχει η οικογένεια ως σύνολο.
 • Πιστοποιητικό εργασίας στο οποίο να αναφέρεται το είδος της εργασίας καθώς και η ημερομηνία ενάρξεως και λήξεως της εργασίας σας. Θα πρέπει να έχετε αποδεδειγμένη εργασία άνω των δύο ετών (Εις διπλούν).
 • Φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων ετών.
 • Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ή ενοικιάσεως κατοικίας στο Εξωτερικό.
 • Λογαριασμούς τηλεφώνου, ηλεκτρικού, νερού

Τελωνειακές Απαλλαγές και διευκολύνσεις – Μετοικεσία

[Απόφαση Υπουργού Οικονομικών ∆ 245/11 (ΦΕΚ 195/Β/6.4.88) µε τις μετέπειτα τροποποιήσεις της.]

Όλοι οι απόδηµοι, που έχουν την συνήθη κατοικία στους στο εξωτερικό και την μεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν µε τις προβλεπόμενες απαλλαγές από δασμούς και λοιπούς φόρους τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κλπ).

«Συνήθης κατοικία» είναι ο τόπος στον οποίο διάμενε συνήθως ένα άτομο δηλαδή διαμονή στο εξωτερικό τουλάχιστον 185 ημέρες κάθε δωδεκάμηνο, αλλά για τουλάχιστον τα τελευταία δύο δωδεκάμηνα πριν μετοικήσει.

Βασική προϋπόθεση για να τύχουν των ειδικών φορολογικών απαλλαγών οι απόδηµοι που επιστρέφουν στην Ελλάδα μόνιμα, είναι να έχουν πάρει πιστοποιητικό μετοικεσίας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την χορήγηση πιστοποιητικού μετοικεσίας είναι:

Να µην έχει εκδοθεί ποτέ στο παρελθόν από καμία άλλη Προξενική αρχή παρόμοιο πιστοποιητικό στο όνομα του μετοικούντος ή στο όνομα µέλους της οικογένειάς του και

Ο μετοικών να έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό (τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο να είναι στο εξωτερικό, όπου και να έχει ισχυρούς προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς, τουλάχιστον τα 2 τελευταία δωδεκάμηνα προ της μετοικήσεως του). Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή δεν συνεπάγεται ότι ο φοιτητής έχει τη συνήθη κατοικία του στον τόπο όπου φοιτά.

Το πιστοποιητικό μετοικεσίας εκδίδει το Ελληνικό Προξενείο της περιοχής που διαμένει ο ενδιαφερόμενος και στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά όλα τα είδη που θα μεταφέρει στην Ελλάδα (οικοσκευή, μέσα μεταφοράς κλπ.). Σε κάθε οικογένεια χορηγείται ένα µόνο πιστοποιητικό μετοικεσίας, και για µια µόνο φορά

Δικαίωμα για πιστοποιητικό μετοικεσίας και για απαλλαγές κατά την μετοικεσία έχουν τα παιδιά μιας οικογένειας µόνο όταν:

 • διαμένουν αποδεδειγμένα σε ξεχωριστό σπίτι από τους γονείς πάνω από δύο χρόνια,
 • εργάζονται πάνω από δύο χρόνια και
 • έχουν παντρευτεί ή έρχονται στην Ελλάδα για γάμο.

Μη ομογενείς που είναι παντρεμένοι µε Έλληνα ή Ελληνίδα θα πρέπει να προσκομίσουν στο Προξενικό Γραφείο άδεια παραμονής και ανάλογα προέγκριση ασκήσεως ελευθέρου επαγγέλματος στην Ελλάδα.

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό μετοικεσίας δίνεται µόνο για τα είδη που δεν έφερε ο ενδιαφερόμενος την πρώτη φορά που μετοίκησε. Και µόνο εάν από την ημερομηνία του κυρίου εκτελωνισμού, ο δικαιούχος παρέμεινε στην Ελλάδα για δύο χρόνια (185 ημέρες ανά δώδεκα μήνες), μετά αναχώρησε στο εξωτερικό όπου και έμεινε τουλάχιστον δύο συνεχόμενα χρόνια, και η παραμονή του στην Ελλάδα τα ανωτέρω δύο χρόνια δεν υπερέβη τις ενενήντα (90) ημέρες το χρόνο.

Από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσίας και μέσα σε δώδεκα μήνες πρέπει ο μετοικών να έχει εκτελωνίσει µια φορά όλα μαζί ή τμηματικά όλα τα πράγματα που μεταφέρει στην Ελλάδα.

Όσοι ήδη έχουν έρθει στην Ελλάδα και κατά την παραμονή τους εδώ αποφασίζουν να μετοικήσουν, μπορούν να πάρουν πιστοποιητικό μετοικεσίας από το Υπουργείο Εξωτερικών και στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία άφιξης στην Ελλάδα. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία άφιξης μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 24 μηνών για τα πρόσωπα που μεταφέρουν την συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω µη σφράγισης των διαβατηρίων από τον Ιούλιο του ’88 απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά, που βεβαιώνουν την παραµονή τους στο εξωτερικό, όπως σύµβαση εργασίας, συμβόλαιο ενοικίου, αποδείξεις πληρωµής τηλεφώνου, ρεύµατος κλπ

Προσωπικά είδη για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή είναι:

• Τα είδη οικοσκευής: δηλαδή τα ατοµικά αντικείμενα, ο προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής, το ποδήλατο, ο οικιακός ρουχισμός, τα είδη επίπλωσης και εξοπλισμού του σπιτιού (ηλεκτρικά είδη από ένα κομμάτι για κάθε είδος, τηλεόραση µια μικρή και µια μεγάλη, ένα βίντεο και µια βιντεοκάμερα). Προκειμένου για συσκευή κλιµατισµού θα παραδίδονται τόσα κομμάτια όσα δικαιολογούνται για τον συγκεκριμένο χώρο του σπιτιού στον οποίο διαμένει το δικαιούχο πρόσωπο στην Ελλάδα. Η οικοσκευή μπορεί να είναι μεταχειρισμένη ή καινούρια, αρκεί η αγορά των καινούριων να έγινε στην χώρα από την οποία μετοικεί και να υπάρχουν σχετικές αποδείξεις.

• Τα μέσα μεταφοράς: Όπως ένα επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ, ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο Ι.Χ, ένα ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, ένα μοτοποδήλατο ή µια μοτοσικλέτα, ένα σκάφος αναψυχής, ένα ιδιωτικό αεροπλάνο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: µόνο ένα από τα παραπάνω είδη.

• Λοιπά είδη: Δηλαδή οικιακές προμήθειες, οικόσιτα ζώα, ιππευόμενα ζώα, φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών.

Για τα μέσα μεταφοράς παρέχεται απαλλαγή όταν ο μετοικών τα είχε στην κατοχή του και χρήση του τουλάχιστον για έξη μήνες πριν από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσίας, ανεξάρτητα από την παλαιότητα, αλλά µε τα πρωτότυπα των τίτλων κυριότητας.

Όταν η μετοικεσία γίνεται από χώρες της Ευρώπης και της Ασίας το αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο — βενζινοκίνητο — που φέρνουν πρέπει να ήταν στην κατοχή και χρήση τους τουλάχιστον για 6 μήνες και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει περιορισμός στα κυβικά.

Όταν η μετοικεσία γίνεται από Αμερική, Αυστραλία, Αφρική, Ιράκ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ και Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

 • Να εισάγουν το επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ., ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που είχαν στην αποκλειστική κυριότητα και χρήση τους 6 μήνες πριν μετοικήσουν στην Ελλάδα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητο είναι για την εισαγωγή του αυτοκινήτου να ενημερωθούν για τους τύπους καταλυτών που εγκρίνει το Υπουργείο Συγκοινωνιών της Ελλάδας.
 • Να εισάγουν καινούριο αυτοκίνητο µε καταλύτη αγορασμένο από χώρα της Ευρώπης ή από την Ελλάδα και να είναι νέας τεχνολογίας έως 2.000 κ.ε. ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο καινούριο και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέχρι 2.000 κ.ε. (ή μέχρι 1.000 κ.ε. όταν έχουν κινητήρα Wankel).

Σημείωση

Εάν τα παραπάνω μέσα μεταφοράς έχουν κυβισμό πάνω από 2.000 κ.ε, τότε επιβαρύνονται κατά την εισαγωγή µε το 1/3 του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς και µε τον ΦΠΑ ανεξαρτήτως του κυβισµού που φέρουν.
Για την εισαγωγή του αυτοκινήτου ή αυτοκινούμενου τροχόσπιτου απαραίτητα είναι η κατοχή διπλώματος οδήγησης, καθώς και ο τίτλος κυριότητας και άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου µε πινακίδες της χώρας από την οποία μετοικούν.
Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για το αυτοκίνητο μπορούν να συντρέχουν, είτε αθροιστικά, είτε ξεχωριστά στα άτομα της οικογένειας που μετοικεί, αρκεί να έχουν όλοι δικαίωμα μετοικεσίας και να μετοικούν όλοι μαζί. Το αυτοκίνητο πρέπει να εκτελωνιστεί μέσα σε ένα μήνα από την είσοδό του στην Ελλάδα (σύνορα).
Το αυτοκίνητο δεν επιτρέπεται να οδηγείται από τρίτους έστω και για µια φορά. Επιτρέπεται η οδήγηση του αυτοκινήτου από συγγενικά πρόσωπα (άγαμα ή έγγαμα,

Απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους µε εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ , τα έπιπλα και λοιπά κινητά είδη που εισάγονται από φυσικό πρόσωπο που έχει την συνήθη κατοικία του σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να χρησιμεύσουν για την επίπλωση ή εξοπλισμό της δευτερεύουσας κατοικίας του που βρίσκεται στην Ελλάδα. Η απαλλαγή, χορηγείται στο συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο έχει την συνήθη κατοικία του σε χώρα εκτός της Ε.Ε. και είναι ιδιοκτήτης οικίας στην Ελλάδα ή την έχει μισθώσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 χρόνων και κινητά είδη.

Ακόμα απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους τα μεταχειρισμένα ή καινούρια είδη οικοσκευής, τα οποία ανήκουν σε πρόσωπα που μεταφέρουν την συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα µε την ευκαιρία του γάμο τους, εφόσον τα είδη οικοσκευής ή γαμήλια δώρα εισάγονται κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει το νωρίτερα δύο μήνες πριν την ημερομηνία που προβλέπεται για την τέλεση του γάμου και τελειώνει το αργότερο τέσσερις (4) μήνες μετά την τέλεση.

Τα προσωπικά είδη που εισάγονται στην Ελλάδα µε ατέλεια μπορούν να μεταβιβαστούν, να παραχωρηθούν σε τρίτους κλπ. μετά από ένα έτος από τον εκτελωνισμό τους.

Το αυτοκίνητο μπορεί να μεταβιβάζεται μετά από ένα έτος, µόνο μετά από έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και εφόσον καταβληθεί ποσοστό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ανάλογα µε το διάστημα που έχει περάσει από την ημερομηνία που έγινε δεκτό το παραστατικό (χαρτί) εισαγωγής του αυτοκινήτου μέχρι την καταβολή του ποσοστού αυτού, δηλαδή:

 • από 1-2 χρόνια καταβάλλεται το 80%
 • από 2-3 χρόνια καταβάλλεται το 60%
 • από 3-4 χρόνια καταβάλλεται το 40%
 • από 4-5 χρόνια καταβάλλεται το 20%
 • από 5 χρόνια και άνω χωρίς καταβολή

Η έγκριση για την μεταβίβαση χορηγείται ύστερα από αίτηση που καταθέτει αυτοπροσώπως στην Τελωνειακή Αρχή το πρόσωπο που δικαιούται ατέλειας. Όταν η αίτηση προς την Τελωνειακή Αρχή υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, τότε η έγκριση χορηγείται, εφόσον προηγουμένως καταβληθεί ποσό ίσο προς το διπλάσιο του ποσού που προκύπτει σύμφωνα µε τα παραπάνω και πάντως όχι μικρότερο των τριών χιλιάδων ευρώ.