Απαραίτητα έγγραφα για την ΕΙΣΑΓΩΓΗ εμπορευμάτων

Commercial Invoice

Εμπορικό Τιμολόγιο, από τον οίκο εξωτερικού με αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, τιμή μονάδος, συνολική αξία και τους όρους μεταφοράς (incoterms)

Packing List

Κιβωτολόγιο αναφέρει αναλυτικά το περιεχόμενο για κάθε κιβώτιο με μικτό και καθαρό βάρος

Quality Certificates

Πιστοποιητικό ποιότητας των εμπορευμάτων  Declaration of Conformity, CE Certificate, OEKOTEX, CITES κλπ
(Κατά  περίπτωση και εφόσον απαιτούνται)

Certificate of Origin

Πιστοποιητικό καταγωγής των εμπορευμάτων

Movment Certificates

Πιστοποιητικό Διακίνησης  EUR-1 ή ATR ή Form-A  (κατά περίπτωση και εφόσον προβλέπονται)

Φορτωτική

A.W.B (Αεροπορική μεταφορά) ή
Bill Of Landing (Θαλάσσια μεταφορά) ή
C.M.R (Οδική μεταφορά).

Διατακτική

Τίτλος κυριότητας του εμπορεύματος (εκδίδεται από το πρακτορείο που μεσολαβεί για την μεταφορά)

Έγκριση Εισαγωγής

Εάν απαιτείται για κάποιες κατηγορίες εμπορευμάτων

EORI Number

Μοναδικός αριθμός συναλλαγής με το Τελωνείο

Εξουσιοδότησεις

Έντυπη και Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του Εκτελωνιστή για την εκπροσώπηση στις Τελωνειακές Αρχές.

Αποδεικτικό εμβάσματος στο εξωτερικό

Swift τραπέζης, Paypal, Western Union κλπ.