Απαραίτητα έγγραφα για την ΕΞΑΓΩΓΗ εμπορευμάτων

Commercial Invoice

Εμπορικό Τιμολόγιο, με αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, τιμή μονάδος, συνολική αξία, νόμισμα συναλλαγής  και τους όρους μεταφοράς (Incoterms)

Packing List

Κιβωτολόγιο αναφέρει αναλυτικά το περιεχόμενο για κάθε κιβώτιο με μικτό και καθαρό βάρος

Δελτίο Αποστολής

Με παραλήπτη τον πελάτη του εξωτερικού και τόπο παράδοσης το εκάστοτε Τελωνείο Εξαγωγής

Certificate of Origin

Πιστοποιητικό Καταγωγής, εάν απαιτείται, (Εκδίδεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο του εξαγωγέα)

Quality Certificates

Πιστοποιητικό ποιότητας των εμπορευμάτων  Declaration of Conformity, CE Certificate, OEKOTEX, CITES κλπ
(Κατά  περίπτωση και εφόσον απαιτούνται)

Movment Certificates

Πιστοποιητικό Διακίνησης  EUR.1 ή  ATR  (κατά περίπτωση και εφόσον προβλέπονται)

Φορτωτική

A.W.B (Αεροπορική μεταφορά) ή
Bill Of Landing (Θαλάσσια μεταφορά) ή
C.M.R (Οδική μεταφορά)

EORI Number

Μοναδικός αριθμός συναλλαγής με το Τελωνείο

Εξουσιοδότησεις

Έντυπη και Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του Εκτελωνιστή για την εκπροσώπηση στις Τελωνειακές Αρχές